HJEM KGFH RASER PÅSKESHOW SPONSOR    
                 
   

Lover for Klubben for Gårds- og Fjellhunder

 Klubb stiftet 1938

Vedtatt av årsmøtet den 31.03.2018

Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]

 

Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde                                          

Klubbens navn er Klubben for Gårds- og Fjellhunder, og forkortes til KGFH. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.                                                 

Klubben omfatter rasene

Maremma, Polsk Owczarek Nizinny, Sydrussisk Ovtcharka,  Anatolsk Gjeterhund, Bordeaux Dogge, Cane Corso, Dogo Canario, Engelsk Mastiff, Entlebucher Sennenhund, Grosser Schweizer Sennenhund, Kaukasisk Ovtcharka, Landseer, Napolitansk Mastiff, Perro Dogo Mallorquin, Pyreneisk Mastiff, Sentralasiatisk Ovtcharka, Serra Da Estrelahund Shar Pei, Spansk Mastiff, Tibetansk Mastiff.

 

§1-2 Formål                                                                                 

 [Klubbens navn] har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, [samt forvaltningen av den enkelte hunderase] [1]. [Klubbens navn] skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, [og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet] [1].

§1-3 Definisjoner                                                                        

Klubbens organer:     

-          Årsmøtet[1]                                                                        

-          Ekstraordinært årsmøte                                                  

-          Styret                                                                               

-          Valgkomite                                                                      

-          (Avdelinger)[2]                                                                   

§ 1-4 Tilknytning og organisering

KGFH er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

KGFH skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

                                                                                                     

Kap. 2 Krav til medlemskap

 

§2-1 Medlemskap[3]                                                                     

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

 

Medlemmene er forpliktet til å støtte KGFH og NKKs virksomhet samt å følge KGFH og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§ 2-2 Opphør av medlemskap                                                   

Medlemskap i klubben opphører ved:                                        

a)      Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost ) til klubben

b)      Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

c)      Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK

d)      Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent                                                          

Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.   

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.       

 

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner                                                        

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.  

 

 

 

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet                                                           

 Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet[4] og avholdes hvert år innen 01.05.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

[Klubber kan være organisert i geografiske avdelinger som kan avholde egne årsmøter. Delegater fra distriktene møter på klubbens årsmøte som representanter for medlemmene i sitt distrikt. De klubber som ønsker en slik organisering gjennomfører dette etter de generelle prinsipper som gjelder i NKK og nedfeller dette i sitt lovverk.]

§3-2 Møte og stemmerett                                                         

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes [og har vært medlem i minst 3 uker][5] har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.[6]     

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt. Fullmakt kan gis til annet medlem som har stemmerett, og som møter personlig på Årsmøte. Stemme berettigede medlemmer kan kun ha 1 fullmakt vær.                                                                                                     

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.[7]        

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling                                                                                                                   

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:                                                                                               

- Saksliste                                                                                                                            

- Årsberetning                                                                                                                     

- Regnskap med revisors beretning

- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med­lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.[8]                         

- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.[9]                                                                                                

§3-4 Årsmøtets oppgaver.                                                         

Årsmøtets oppgaver er å:

a)      Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, [forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette], innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b)      Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c)      Behandle årsberetning

d)      Godkjenne regnskap med revisors beretning

e)      Opprettelse og nedleggelse av avdelinger [10]

f)       Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.

g)      Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

h)      Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år[11]

 

i)        Velge:

-          Leder for 2 år                                                                  

-          Nestleder for 2 år                                                            

-          5 styremedlemmer for 2 år                                            

-          2 varamedlemmer for 1 år                                             

-          Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år.

-          Valgkomite med Leder og øvrige 2 år medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentanter for 1 år         

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.[12]

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)[13]

 

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 %[14] av medlemmene for­langer det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.           

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet                                                             

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.      

§4-2 Vedtak og representasjon                                                

Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

                                                                                                     

§4-3 Styrets oppgaver er å                                                        

-          lede klubben mellom årsmøtene                                    

-          avholde årsmøte                                                             

-          drive klubben i samsvar med klubbens formål               

-          gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet              

-          oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, [avlsråd[15], gjelder kun raseklubb, eventuelt redaktør]

-          søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen

-          velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret [16]         

-          Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

 

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite                                                                         

Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.[17] Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.   

§5-2 Revisor                                                                                

Årsmøtet velger revisor 1 [18] og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Alternativt

 

Årsmøtet oppnevner revisjonsfirma

 

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

 

§6-1 Lovendringer                                                                      

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

 

 

§6-2 Tolking av lovene                                                              

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.[19]                                  

§6-3 Oppløsning                                                                         

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.           

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

Trekke ut en rasegruppe fra KGFH

Om en rase ønskes tre ut av klubben. Må dette forslaget sendes innen frist til årsmøte. Det kreves ¾ flertall.

Midler fra klubben til uttredende rase: Den utredende rase har krav på overskuddet fra sin rases påmelding fra siste arrangerte spesialutstilling.

§6-4 Flertallsdefinisjoner                                                           

Simpelt flertall

      Flest stemmer

Alminnelig flertall

      50 % + 1 av de avgitte stemmer

      Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

      50 % + 1 av de avgitte stemmer

      Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

      2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall

      Blanke stemmer teller

      Bruk er vedtektsfestet

                                                                                                     

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

Klubber kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. Lovmalen er et minimumskrav.


 

[1] Det er anledning å bruke ordet Generalforsamling eller lignende hvis ønsket.

[2] Valgfritt.

[3] Klubbene avgjør selv om de ønsker å etablere ordning for familiemedlemskap ell. Bestemmelsen om dette tas inn i denne paragraf.

[4] Navnet er valgfritt, se note 3.

[5] Valgfritt antall uker

[6] Minimumaldersgrensen kan settes lavere hvis ønsket.

[7] Valgfritt – en, to eller tre muligheter.

[8] Fristen kan utvides – men 4 uker er minimumsfrist.

[9] Fristen kan utvides – men4 uker er minimumsfrist.

[10] Valgfritt.

[11] Valgfritt.

[12] Med funksjonstid menes rimelig overlapping

[13] Klubber må velge om de ønsker unntak i henhold til bestemmelsen

[14] Kan settes høyere

[15] Hvis klubben har avlsråd.

[16] Hvis ikke Årsmøtet har valgt til funksjon.

[17] Komiteen kan økes i antall medlemmer.

[18] Kan velges flere, men må da være angitt antallet.

[19] Valgfri bestemmelse. Dersom man ikke tar med denne bestemmelsen kan lovkomiteen avgi bindende uttalelser om tolkning av klubbens lover jf NKK lover § 6-1.